JournalX
高分子学报

ACTA POLYMERICA SINICA

 ISSN:    1000-3304
    CN:    11-1857/O6
    Tel:    010-62588927
Email:  gfzxb@iccas.ac.cn
   
 

注意:
1. 主编账号由管理员设置。
2. 主编的账号遗失的话,请找系统管理员询问。
3. 本系统的用户名和密码区别大小写。

 
   主编中心
  请直接输入用户名和密码登录。
用户名: 
密码: 
保存密码 
   

     
 
         
 
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发[软著登字第 112626 号], 并提供技术支持
All Rights Reserved.
JournalX 是北京玛格泰克科技发展有限公司注册商标